Kan tro bevises?

Mennesket har alltid vært nysgjerrig av natur. Spørsmål som hvordan universet og jorda ble til og om menneskets tilblivelse har alltid opptatt oss. Svaret har man funnet i religioner. Etter hvert som vitenskapen har utviklet seg har man begynt å gå vekk fra religion. Vitenskapen beviser sine påstander og de fleste vil være enige i at fakta er mer overbevisende enn ren tro. Man vet at solen eksisterer fordi man har sett det med egne øyne. Grunnen til at man trekker vekk fra religion er forestillingen om at vitenskap kolliderer med alle trosretninger. Man tenker at religion og vitenskap er to poler som ikke er forenelige med hverandre. Denne forhåndsdømmingen gjør at man ikke er åpen for religiøs kunnskap og man trekker konklusjoner basert på mangelfull informasjon.

”Islam er en religion som er forenelig med vitenskap”

Det finnes intet i islam som vitenskapen har motbevist. Derimot forteller islam om mye, som for 1400 år siden kunne tolkes som postulater, men som i dag har blitt bevist av den moderne vitenskap. F.eks at månen kun reflekterer solens lys, om utviklingen av fosteret i sin mor, at det finnes hav hvor vannmassene ikke blander seg med hverandre – alt som for oss i dag er en selvfølge, men som man for over 1400 år siden ikke hadde forutsetninger for å vite.

Vitenskapen er under stadig utvikling, og det allmenne kunnskapsnivået vårt i dag er vesentlig økt i forhold til det mennesket hadde for 1400 år siden. Tilsvarende vil kunnskapen vokse videre og om 1400 år kan den ikke sammenlignes med den viten vi idag besitter. Siden mennesket for 1400 år siden ikke visste hvordan fosteret utviklet seg, er det ikke usannsynlig å tro at de mente at Koranens informasjon om dette kun var påstander. I dag har vi bevis fra vitenskapen og vi ser at Koranens ord stemte. Det finnes mye i muslimenes hellige bok som man per i dag vitenskapelig ikke kan bekrefte, men vi kan ikke utelukke at dette vil kunne bevises i fremtiden. Hvis man derimot med 100% sikkerhet motbeviser noe Koranen sier, har man bevist at Koranen ikke er perfekt. Men faktum er at vitenskapen ikke har kunnet motbevise noe i islam, men derimot har bekreftet mye av Koranens budskap.

Vitenskapen har sine begrensninger, mens islam er en helhet. Kanskje er det umulig vitenskapelig å bevise at det finnes en Gud, men likeledes er det umulig å motbevise at det finnes en Skaper. Vi vet at solen eksisterer fordi vi ser den. Men tviler man på om solen finnes eller ikke når det er natt? Tviler man på at månen finnes når den ikke vises om dagen? Tro forandres til vitenskap når beviset er klart.

En muslim tror på at han vil se sin Skaper i sitt neste liv. Og troen vil selvfølgelig ikke bli vitenskap før den dagen dette skjer. Når ingenting av Koranen har blitt motbevist og deler av det vitenskapelige innholdet blitt stadfestet, er det ikke så unaturlig å tro at flere ting vil bli bevist i fremtiden. At man ikke ser noe, er ikke en bekreftelse på at det ikke finnes. Det er kun et bevis på ens begrensede kunnskap.

I Koranen finner vi følgende vers: “He has let free the two bodies of flowing water, meeting together: Between them is a Barrier which they do not transgress” (Ar-Rahman, 19-20)

Dette peker på en spesiell egenskap ved to hav. De er i direkte kontakt, men de blander seg ikke med hverandre. Oseanografer (havforskere) har i senere tid vist at en fysisk kraft som virker mellom de to vannmassene gjør at de ikke blandes. Kraften forårsakes av forskjellige tettheter i havene og dette fenomenet er observert flere steder i verden, blant annet ved Gibraltar.

Tidsskrift: 
Faith.jpg
No votes yet